Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

4.-(1) Κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(2) (α) Για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζομένου τμήματός του αναβαθμίζεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(β) Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα πριν από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του οποίου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το έτος 1994 διορίζει αδειούχο μελετητή ο οποίος ετοιμάζει έκθεση αποτίμησης του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωκώδικες αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής και την υπολογιζόμενη εναπομένουσα  διάρκεια ζωής της, η οποία συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.

(3) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους και είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει λογισμικό πρόγραμμα, που διαθέτει δωρεάν, με βάση το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως καθορίζεται στο διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (6) δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και σε κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, όπου η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης αλλοιώνει κατά τρόπο ΅η αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή το Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή την Αρμόδια Τοπική Αρχή, όπου ισχύει, του συνόλου των επεμβάσεων ή/και τροποποιήσεων ενεργειακής αναβάθμισης της οικοδομής και επαρκούς τεκμηρίωσης των εξαιρέσεων.

(6) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του στοιχείου κτιρίου πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(7) Για σκοπούς καθορισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων εφαρμόζεται το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελαχίστων απαιτήσεων ενεργειακής αποδόσεως που αναφέρεται το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

(8) Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) μέχρι (3), ειδικευμένος εμπειρογνώμονας ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και τους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, εφόσον ζητηθεί.

(9) Οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ετοιμάζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(10) Η αρμόδια αρχή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα, εξετάζει τη συμβατότητα άλλων λογισμικών με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου:

Νοείται ότι η διαδικασία ελέγχου συμβατότητας καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και τα τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την διαδικασία επιβαρύνουν τον αιτητή.