Εγκαταστάστες τεχνικών συστημάτων κτιρίου και Επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

12.(1) Η ρύθμιση και ο έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης καθώς και συστημάτων κλιματισμού που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 διενεργείται από εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης.

(4) Η επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού.