Συντηρητές και επιθεωρητές λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

12.(1) Η συντήρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και συστημάτων κλιματισμού που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 διενεργείται από συντηρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) Η επιθεώρηση λεβήτων που αναφέρεται στο άρθρο 10(1)(α) διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από την αρμόδια αρχή. Προς το σκοπό αυτό ο Υπουργός διορίζει με διάταγμά του λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή/και επιθεωρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(3) Η επιθεώρηση λεβήτων που αναφέρεται στο άρθρο 10(1)(β) και των εγκαταστάσεων θέρμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 10(1)(γ) διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(4) Η επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 11(1) διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.