Διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου και έντυπα

13. Η διαδικασία ρύθμισης και ελέγχου καθώς και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 11, καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.