Τήρηση μητρώου επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού

13Α(1).- Η αρμόδια αρχή τηρεί:

(α) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και

(β) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.

(2) Πρόσωπο το οποίου η εγγραφή ως επιθεωρητής συστήματος θέρμανσης ή επιθεωρητής συστήματος κλιματισμού έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την αρμόδια αρχή δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν, της εν λόγω αναστολής ή του τερματισμού, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της κατά πόσο αποδέχεται ή την απορρίπτει εξ’ ολόκληρου ή μερικώς.