Έλεγχος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

13Β.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, κατά τα διαλαμβανόμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.