Έλεγχος εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού

13Γ.-(1). Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των εκθέσεων των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.