Τήρηση μητρώου επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού

13Α. Η αρμόδια αρχή τηρεί:

(α) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και

(β) μητρώο των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.