Εγκαταστάστες τεχνικών συστημάτων κτιρίου και Επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

12.(1) Η ρύθμιση και ο έλεγχος των συστημάτων θέρμανσης καθώς και συστημάτων κλιματισμού που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 διενεργείται από εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίων, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης που αναφέρεται στο άρθρο 10(1)(α) διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από την αρμόδια αρχή από επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης. Προς το σκοπό αυτό ο Υπουργός διορίζει με διάταγμά του λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή/και επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης, όπως καθορίζεται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(3) Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης.

(4) Η επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού.