Εναλλακτικά συστήματα παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης

9Γ.-(1) Για κάθε νέο κτίριο μελετάται και λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης των διαθέσιμων εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης πριν από την έναρξη της κατασκευής.

(2) Η μελέτη εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης δύναται να διενεργείται για κτίριο ή για ομάδες παρόμοιων κτιρίων ή για κοινούς τύπους κτιρίων στην ίδια περιοχή.

(3) Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας φροντίζει να φυλάσσει την μελέτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και να τη διαθέτει στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή τη ζητήσει.

(4) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για προώθηση των εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης σε κτίρια στα οποία διενεργείται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.