Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα κτίρια.