Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα κτίρια και τις κτιριακές μονάδες.