Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας" σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου·

“αντλία θερμότητας” σημαίνει το μηχάνημα, τη συσκευή ή την εγκατάσταση που μεταφέρει θερμότητα από φυσικό περιβάλλον, όπως ο αέρας, το νερό ή το έδαφος, σε κτίρια ή βιομηχανικές εφαρμογές με την αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας, κατά τρόπο ώστε να ρέει από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία· για τις αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας δύναται να μεταφέρει θερμότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·

«απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙

“βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο” σημαίνει το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου -

(α) το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντήρησης και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών και οικονομιών, της κατηγορίας του κτιρίου, των κερδών από την παραχθείσα ενέργεια), κατά περίπτωση και το κόστος απόρριψης, κατά περίπτωση·

(β) ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και αφορά τον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του κτιρίου, ή στον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής στοιχείου κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για τα στοιχεία κτιρίου:

Νοείται ότι το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο ευρίσκεται εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική·

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει το διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 15·

«διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει το διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 14·

“εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου και προβαίνει σε εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίου·

“ειδικευμένος εμπειρογνώμονας” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο, αφού ετοιμάσει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εκδίδει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει και συστάσεις·

“έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης” σημαίνει την έκθεση επιθεώρησης που συντάσσει ο επιθεωρητής συστημάτων θέρμανσης μετά από επιθεώρηση·

“έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού” σημαίνει την έκθεση επιθεώρησης που συντάσσει ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού μετά από επιθεώρηση·

“εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής” σημαίνει τον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του κτιρίου ή τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής στοιχείου κτιρίου, εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για τα στοιχεία κτιρίου·

“εναλλακτικά συστήματα παράγωγης ενέργειας υψηλής απόδοσης” σημαίνει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συστήματα:

(α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

(β) συστήματα συμπαραγωγής·

(γ) συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή συστήματα θέρμανσης/ψύξης σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως όταν βασίζονται πλήρως ή εν μέρει σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

(δ) αντλίες θερμότητας·

“ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές” σημαίνει την ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική ενέργεια και ενέργεια από τον ωκεανό, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·

“ενεργειακή απόδοση κτιρίου” σημαίνει την υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παράγωγη ζεστού νερού και φωτισμό·

“ενεργειακός έλεγχος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου·

«επιθεωρητής μηχανολογικών εγκαταστάσεων» [Διαγράφηκε]

“επιθεωρητής συστημάτων θέρμανσης” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο επιθεωρητών και προβαίνει σε επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης·

“επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο επιθεωρητών και προβαίνει σε επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“ευρωπαϊκό πρότυπο” σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δημόσια χρήση·

“ηλεκτρική υποδομή” σημαίνει την ηλεκτρική εγκατάσταση, είτε ολόκληρη την εγκατάσταση είτε οποιοδήποτε τμήμα της, του κτιρίου ή του χώρου στάθμευσης συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών καλωδίων, των συσκευών και του συναφούς εξοπλισμού·

“ηλεκτρικό όχημα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου·

«κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19·

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2012” σημαίνει τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων·

“κέλυφος κτιρίου” σημαίνει τα ενσωματωμένα στοιχεία ενός κτιρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον·

“κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου” σημαίνει τις συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα και την ποιότητα του αέρα, και τον φωτισμό που απαιτούνται για την ομαλή διαβίωση σʼ ένα εσωτερικό χώρο·

“κτιριακή μονάδα” σημαίνει τμήμα, όροφο ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά και για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου·

“κτίριο” σημαίνει τη στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου·

“κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας” σημαίνει το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και του οποίου η σχεδόν μηδενική ή η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγόμενης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·

“λέβητας” σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα, που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά τη θερμότητα που παράγεται από την καύση.

“μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο διάταγμα μεθοδολογίας ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV·

“μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου” σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 9Β·

«μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων» σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 7Α∙

“μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού” σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 13Α·

«μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» σημαίνει το μητρώο που τηρείται με βάση το εδάφιο (9) του άρθρου 6∙

“μονάδα παραγωγής θερμότητας” σημαίνει το μέρος συστήματος θέρμανσης που παράγει ωφέλιμη θερμότητα χρησιμοποιώντας μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες:

(α) Kαύση καυσίμων, για παράδειγμα, σε λέβητα·

(β) αξιοποίηση του φαινομένου Joule στα θερμαντικά στοιχεία συστήματος θέρμανσης με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

(γ) δέσμευση της θερμότητας από τον ατμοσφαιρικό αέρα, τον απαγόμενο αέρα εξαερισμού, ή πηγή νερού ή θερμότητας εδάφους με χρήση αντλίας θερμότητας·

«νέο κτίριο» και «νέα κτιριακή μονάδα» σημαίνει το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που θα ανεγερθεί και για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις νέων κτιρίων ή νέων κτιριακών μονάδων που δεν απαιτείται έκδοση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου.

“Οδηγία 2014/94/ΕΕ” σημαίνει την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων·

“Οδηγία (ΕΕ) 2018/844” σημαίνει την Οδηγία 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση·

“ονομαστική ισχύς εξόδου” σημαίνει τη μέγιστη θερμική ισχύ εκφραζόμενη σε kW την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή·

«οργανισμός αξιολόγησης» σημαίνει τον οργανισμό αξιολόγησης, όπως αυτός καθορίζεται στη βάση των κριτηρίων που προβλέπονται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδάφιου (3) του άρθρου 19∙

“πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου·

“πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

«Πολεοδομική Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

“πρωτογενής ενέργεια” σημαίνει την ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή μετασχηματισμό·

«ριζική ανακαίνιση» [Διαγράφηκε]·

“σημείο ενεργοποίησης στον κύκλο ζωής του κτιρίου” σημαίνει κατάλληλη στιγμή στον κύκλο ζωής κτιρίου από την άποψη, για παράδειγμα, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ή διαταραχής της ομαλής λειτουργίας του κτιρίου, για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

“σημείο επαναφόρτισης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου·

“στοιχείο κτιρίου” σημαίνει το τεχνικό σύστημα κτιρίου ή το στοιχείο του κελύφους του κτιρίου·

“σύμβαση ενεργειακής απόδοσης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» [Διαγράφηκε]·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ» [Διαγράφηκε]·

“Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16·

“συμπαραγωγή” σημαίνει την ταυτόχρονη, στο πλαίσιο μιας διεργασίας, παραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας·

“σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου” σημαίνει σύστημα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα, λογισμικά και μηχανικές υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργειακά αποδοτική, οικονομική, και ασφαλή λειτουργία των τεχνικών συστημάτων κτιρίου μέσω αυτόματων ελέγχων και διευκόλυνσης της χειροκίνητης διαχείρισης των εν λόγω τεχνικών συστημάτων κτιρίου·

“σύστημα θέρμανσης” σημαίνει το συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω της οποίας αυξάνεται η θερμοκρασία·

“σύστημα κλιματισμού” σημαίνει το συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται  για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί·

«συχνά» σημαίνει τη δυνατότητα εισόδου στο κτίριο, ελεγχόμενης ή μη, σε μόνιμη και συστηματική βάση για σκοπούς λήψης υπηρεσιών, αγοράς ή παραλαβής προϊόντων, πληροφόρησης και ενημέρωσης·

«τεχνικό  σύστημα  κτιρίου»  σημαίνει  τον  τεχνικό  εξοπλισμό  κτιρίου  ή  κτιριακής μονάδας για θέρμανση και ψύξη χώρου, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμός των εν λόγω συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

“τηλεθέρμανση” ή “τηλεψύξη” σημαίνει τη διανομή θερμικής ενέργειας με τη μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από ένα κεντρικό σημείο παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλαπλά κτίρια ή θέσεις, για την κάλυψη θερμικών ή ψυκτικών αναγκών χώρων ή διεργασιών·

“υποδομή καλωδίωσης” σημαίνει αγωγούς διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·

“υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου” σημαίνει τους υπολογισμούς που διενεργούνται για προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«ωφέλιμη ονομαστική ισχύς εκφραζόμενη σε κιλοβάτ (kW) » [Διαγράφηκε].

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 244/2012.

(3) Στον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε Κανονισμό, Οδηγία, Απόφαση ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.