Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

16.(1) Συστήνεται επιτροπή καλούμενη “Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας”, εφεξής “Συμβουλευτική Επιτροπή”, η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο:

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iv) του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

(v)  του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

(vi) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(vii) του  Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(viii) της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(ix) του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου,

(x) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης,

(xi) του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου,

(xii) του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών,

(xiii) της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,

(xiv) της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων,

(xv) του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

(xvi) της Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων.


(2)(α) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις διαδικασίες, τη δημιουργία ομάδας εργασίας για ειδικό θέμα που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική λειτουργία των συνεδριάσεών της.

(β) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, πέραν των μελών που αναφέρονται πιο πάνω, δύναται να καλέσει σε συνεδρία της Επιτροπής, ανάλογα με το θέμα, εκπροσώπους πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων οργανισμών, και επαγγελματικών συνδέσμων, που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, για να ενημερωθούν και να εκφράσουν απόψεις.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό -

(α) τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου· και

(β) περιοδικές αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό –

(α) τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων· και

(β) τις περιοδικές αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας συμβουλεύει τον Υπουργό για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε να είναι συμβατή με τα κυπριακά δεδομένα.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό-

(α) τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5Β·

(β) πολιτικές και οικονομικά ή άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην αύξηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

(γ) την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές,

(δ) την ενημέρωση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

(7) Στα μέλη της Επιτροπής τα οποία δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρία σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού:

Νοείται ότι για τον Πρόεδρο ή το μέλος της Επιτροπής που είναι υπάλληλος του ευρύτερου κρατικού τομέα, δίδεται αποζημίωση μόνο για συνεδρίες που πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.