Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

16.(1) Συστήνονται -

(α) η Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(ν) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(vi) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και

(vii) του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

(viii) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου· και

(ix) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(β) η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(ν) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(vi) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων,

(vii) του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

(viii) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου,

(ix) της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(x) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xi) του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου,

(xii) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xiii) του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων,

(xiv) του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xv) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

(xvi) του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

(xvii) του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xviii) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,

(xix) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xx) του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών,

(xxi) του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και

(xxii) της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

(2) Οι επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να ρυθμίζουν, με εσωτερικούς κανόνες, τις διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική λειτουργία των συνεδριάσεών τους.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14, η Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό -

(α) τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου· και

(β) περιοδικές αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15, η Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό –

(α) τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων· και

(β) τις περιοδικές αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ συμβουλεύει τον Υπουργό για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε να είναι συμβατή με τα κυπριακά δεδομένα.