Εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου

17.-(1) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να ορίσει λειτουργούς ή/και επιθεωρητές του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Εντεταλμένος Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α) σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο, υπό ανέγερση κτίριο, υποστατικό ή χώρο και να ελέγχει και/ή επιθεωρεί έγγραφα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κτίριο, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα·

(β) να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, αγαθά ή δείγματα, σε περίπτωση που εύλογα υποψιάζεται ότι διαπράχθηκε αδίκημα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20, τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία·

(γ) να ζητά στοιχεία και ενημέρωση για οποιαδήποτε μελέτη, πιστοποιητικό, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή, διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση, στο κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, στην οποία θα επισημαίνει την παράβαση και να καλεί το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(β) Στην ίδια ειδοποίηση η αρμόδια αρχή αναφέρει τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.