Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

16.(1) Συστήνονται -

(α) η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(v) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών,

(vi) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και

(vii) του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

(viii) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(ix) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ·και

(x) της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

(β) η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο-

(i) της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος,

(ii) του Υπουργείου Εσωτερικών,

(iii) του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(iv) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

(ν) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(vi) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων,

(vii) του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

(viii) του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου,

(ix) της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(x) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xi) της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών,

(xii) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,

(xiii) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης,

(xiv) του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xv) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

(xvi) του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου,

(xvii) του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου,

(xviii) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,

(xix) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών,

(xx) του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών,

(xxi) του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και

(xxii) της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

(2) Οι επιτροπές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να ρυθμίζουν, με εσωτερικούς κανόνες, τις διαδικασίες, τη δημιουργία ομάδας εργασίας και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική λειτουργία των συνεδριάσεών τους.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό -

(α) τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου· και

(β) περιοδικές αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15, η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό –

(α) τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων· και

(β) τις περιοδικές αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του παρόντος Νόμου συμβουλεύει τον Υπουργό για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε να είναι συμβατή.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό μέτρα και κίνητρα –

(α) για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων    κτιρίων,

(β) για προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια,

(γ) για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές,

(δ) για ενημέρωση του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

(7) Στα μέλη των Επιτροπών τα οποία δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρία σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού:

Νοείται ότι για τον Πρόεδρο ή το μέλος της ομάδας εργασίας που είναι υπάλληλος του ευρύτερου κρατικού τομέα, δίδεται αποζημίωση μόνο για συνεδρίες που πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.