Τεχνικά συστήματα κτιρίων

9A.-(1) Νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αναβαθμίζονται πρέπει να πληρούν απαιτήσεις που αφορούν τη συνολική ενεργειακή απόδοση, την ορθή εγκατάσταση, τη σωστή διαστασολόγηση, τη ρύθμιση και τον έλεγχό τους, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων:

Νοείται ότι, οι απαιτήσεις όσον αφορά τα τεχνικά συστήματα εφαρμόζονται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

(2) Όλα τα νέα κτίρια είναι εξοπλισμένα με συστήματα αυτορρύθμισης για την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ή όπου αυτό δικαιολογείται, σε καθορισμένη θερμαινόμενη ζώνη της κτιριακής μονάδας, ενώ στα υφιστάμενα κτίρια  η εγκατάσταση τέτοιων συσκευών αυτορρύθμισης απαιτείται όταν αντικαθίσταται η μονάδα παραγωγής θερμότητας, εφόσον  το κόστος τους είναι χαμηλότερο του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού κόστους των αντικαθιστώμενων μονάδων παραγωγής θερμότητας και εφόσον δεν απαιτούνται ουσιαστικές τροποποιήσεις στα τεχνικά συστήματα.

(3) Η εγκατάσταση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων γίνεται από εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

(4) Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των τεχνικών συστημάτων που περιγράφονται στο εδάφιο (1) λαμβάνεται πρόνοια για την ασφαλή πρόσβαση, για σκοπούς εγκατάστασης ή/και ρύθμισης ή/και ελέγχου ή/και δοκιμής ή/και συντήρησης ή/και επιθεώρησης του εξοπλισμού των συστημάτων αυτών μέσω μόνιμων κατάλληλων μέσων πρόσβασης.

(5) Όταν εγκαθίσταται, αντικαθίσταται ή αναβαθμίζεται τεχνικό σύστημα κτιρίου απαιτείται να αξιολογείται η συνολική ενεργειακή απόδοση του μεταβαλλόμενου τμήματος και, όπου ενδείκνυται, του συνολικού συστήματος και σε τέτοια περίπτωση τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται από τον εγκαταστάτη τεχνικού συστήματος κτιρίου στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 και των προνοιών των περί  Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών.