Αδικήματα

20. Πρόσωπο το οποίο -

(α) ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, επεξεργάζεται στοιχεία για να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ρυθμίζει, ελέγχει ή επιθεωρεί σύστημα θέρμανσης ή σύστημα κλιματισμού βασιζόμενο, εν γνώσει του, σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, με σκοπό να παραπλανήσει ή που εν γνώση του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται, αδικαιολόγητα, απώλεια ενέργειας,

(β) εκδίδει έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, τους κανονισμούς ή τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει,

(γ) εκδίδει ή χρησιμοποιεί έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, κανονισμούς ή διατάγματα, που, εν γνώσει του, βασίζονται σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία ή περιέχουν, εν γνώσει του, λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσει, ή που εν γνώσει του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται αδικαιολόγητα απώλεια ενέργειας,

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί ΅ε τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2) και (3) του άρθρου 17,

(ε) παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(στ) παρουσιάζει τον εαυτό του ως ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ενώ η εγγραφή του έχει λήξει, ανασταλεί ή τερματιστεί,

(ζ) δηλώνει ότι είναι ειδικευμένος εμπειρογνώμονας για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων χωρίς να είναι τέτοιος,

(η) δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος λειτουργός χωρίς να είναι τέτοιος,

(θ) δίδει πληροφορίες σε ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή στην αρμόδια αρχή ή σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό σχετικές με τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, γνωρίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές επί σημαντικού θέματος ή αποκρύπτοντας οποιαδήποτε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(ι) δηλώνει ότι είναι επιθεωρητής συστήματος θέρμανσης ή επιθεωρητής συστήματος κλιματισμού, χωρίς να είναι τέτοιος,

(ια) δηλώνει ότι είναι εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίου, χωρίς να είναι τέτοιος,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.