Αδικήματα

20. Πρόσωπο το οποίο -

(α) ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, επεξεργάζεται στοιχεία για να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, συντηρεί ή επιθεωρεί λέβητα, εγκατάσταση θέρμανσης ή σύστημα κλιματισμού βασιζόμενο, εν γνώσει του, σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, με σκοπό να παραπλανήσει ή που εν γνώση του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται, αδικαιολόγητα, απώλεια ενέργειας,

(β) εκδίδει έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, τους κανονισμούς ή τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει,

(γ) εκδίδει ή χρησιμοποιεί έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, κανονισμούς ή διατάγματα, που, εν γνώσει του, βασίζονται σε λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία ή περιέχουν, εν γνώσει του, λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσει, ή που εν γνώσει του έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται παραπλάνηση ως προς την ενεργειακή απόδοση κτιρίου ή να προκαλείται αδικαιολόγητα απώλεια ενέργειας,

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί ΅ε τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 17,

(ε) παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.