Έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα προσόντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(β) τα προσόντα των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων·

(γ) άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια·

(δ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναθεωρείται, ή ακυρώνεται·

(ε) τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(στ) το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και του μητρώου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μητρώου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων·

(ζ) τα προσόντα των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης·

(η) τα προσόντα των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού, τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού·

(θ) το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού, το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μητρώου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ελέγχου των επιθεωρήσεων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο οργανισμός αξιολόγησης∙

(β) την εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που διενεργούνται από τον οργανισμό αξιολόγησης∙

(γ) τα τέλη που θα χρεώνει ο οργανισμός αξιολόγησης για συμμετοχή στις εξετάσεις που διοργανώνει∙

(δ) τη διαδικασία αξιολόγησης των οργανισμών αξιολόγησης και τα αντίστοιχα τέλη που θα καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή∙ και

(ε) τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και των επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού για επιμόρφωση σε θέματα βασικών τεχνολογικών αλλαγών και διαφοροποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού∙

(στ) τη μεθοδολογία υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ζ) τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

(η) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα νέα τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια, τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αντικαθίστανται, καθώς και τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που αναβαθμίζονται·

(θ) τον τύπο και το περιεχόμενο των συστάσεων που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ι) τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(ια) τη μέθοδο επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του περιεχομένου της έκθεσης επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης·

(ιβ) τη μέθοδο επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του περιεχομένου της έκθεσης επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού·

(ιγ) το γενικό πλαίσιο υπολογισμού για τη μελέτη εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας·

(ιδ) τη συχνότητα επιθεώρησης και ρύθμισης και ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού·

(ιε) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο οργανισμός που ελέγχει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων·

(ιστ) το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και

(ιζ) την τροποποίηση των Παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ιη) του  τρόπου  έκδοσης του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων προς συμπλήρωση του κοινού συστήματος της Ένωσης και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ.