Έκδοση κανονισμών

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα προσόντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 6(4), τη διαδικασία εγγραφής τους, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(β) τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συντηρητών και ελεγκτών που αναφέρονται στο άρθρο 12·

(γ) άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια·

(δ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναθεωρείται·

(ε) τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.