Έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα προσόντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 6(4), τη διαδικασία εγγραφής τους, τη λήξη, την αναστολή και τον τερματισμό αυτής, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(β) τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συντηρητών και επιθεωρητών που αναφέρονται στο άρθρο 12·

(γ) άλλες ειδικές απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια·

(δ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναθεωρείται, να αναστέλλεται ή ακυρώνεται·

(ε) τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·

(στ) το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και του μητρώου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μητρώου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει να τηρείται για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να προβλέπει για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο οργανισμός αξιολόγησης∙

(β) την εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που διενεργούνται από τον οργανισμό αξιολόγησης∙

(γ) τα τέλη που θα χρεώνει ο οργανισμός αξιολόγησης για συμμετοχή στις εξετάσεις που διοργανώνει∙

(δ) τη διαδικασία αξιολόγησης των οργανισμών αξιολόγησης και τα αντίστοιχα τέλη που θα καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή∙ και

(ε) τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων για επιμόρφωση σε θέματα βασικών τεχνολογικών αλλαγών και διαφοροποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με την επιθεώρηση των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού.