Διοικητικά πρόστιμα

18.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιβάλλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Σε περίπτωση παράληψης πληρωμής των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(3) Τα ποσά που εισπράττονται από την αρμόδια αρχή από την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.