Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

11.(1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα συστήματα κλιματισμού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12kW τυγχάνουν συντήρησης και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2) Με βάση την επιθεώρηση που πραγματοποιείται δυνάμει του εδαφίου (1), γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κλιματισμού και της ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου και ο επιθεωρητής παρέχει στους χρήστες, όπου χρειάζεται, συμβουλές για βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού ή εναλλακτικές λύσεις.