Συντήρηση και επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

11.(1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα συστήματα κλιματισμού ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW τυγχάνουν συντήρησης και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός:

Νοείται ότι το όριο της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος των 12kW ξεπερνιέται στην περίπτωση ενιαίας, ανεξάρτητης και μεμονωμένης εγκατάστασης κλιματισμού, η ονομαστική ισχύς της οποίας υπερβαίνει τα 12 kW.

(2) Με βάση την επιθεώρηση που πραγματοποιείται δυνάμει του εδαφίου (1), γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κλιματισμού και της ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου και ο επιθεωρητής παρέχει στους χρήστες, όπου χρειάζεται, συμβουλές για βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού ή εναλλακτικές λύσεις.