Τήρηση μητρώου εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων

9Β.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο, κατά την κρίση της, οργανισμό.