Εξαίρεση από την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

8. Οι διατάξεις των άρθρων 5Α, 6, 7 και 8Α δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙI.