Εξαίρεση από την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

8. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 δεν εφαρμόζονται στα κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι .