Διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

15.(1) Ο Υπουργός με διάταγμα καθορίζει τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων, με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που αναφέρεται στο άρθρο 14(1).

(2) Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων για νέα και υφιστάμενα κτίρια, καθώς και για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων.

(3) Για τον καθορισμό των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λαμβάνονται υπόψη οι γενικές εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς επίσης οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.

(4) Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κτιριακών κατασκευών.

(5) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4) ο Υπουργός συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.