Συντήρηση και επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

10.(1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –

(α) λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20 έως 100 kW τυγχάνουν συντήρησης και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός·

(β) λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100 kW τυγχάνουν –

(i) συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού· και

(ii) επιθεώρησης τουλάχιστον ανά δύο έτη, εξαιρουμένων των λεβήτων αερίου που τυγχάνουν επιθεώρησης τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη·

(γ) για εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW, οι οποίοι είναι παλαιότεροι των δεκαπέντε ετών, απαιτείται μια και μοναδική επιθεώρηση ολόκληρης της εγκατάστασης.

(2) Με βάση την επιθεώρηση που πραγματοποιείται δυνάμει του εδαφίου (1)(γ), γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λέβητα και της ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου, και ο επιθεωρητής συμβουλεύει τους χρήστες, όπου χρειάζεται, για αντικατάσταση του λέβητα, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης ή άλλες εναλλακτικές λύσεις.

(3) Μετά από την επιθεώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται σχετική βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, κατά τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη και παρουσιάζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε αυτή τη ζητήσει.