Νέα κτίρια για τα οποία δεν απαιτείται άδεια οικοδομής

5. Ο ιδιοκτήτης νέου κτιρίου για το οποίο δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου φροντίζει, ώστε να ετοιμάζονται υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που αποδεικνύουν ότι το κτίριο πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, επιπρόσθετα δε φροντίζει να φυλάσσονται οι υπολογισμοί αυτοί και να διατίθενται στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή το ζητήσει.