Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

6.-(1) Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου-

(α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται,

(β) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή/και πωλούνται,

(γ) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή, και

(δ) για κτίρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

(2) Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή.

(3) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τιμές αναφοράς, όπως τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ώστε να επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.

(4)(α) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τη βέλτιστη από πλευράς κόστους ή οικονομικά συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση·

(β) οι συστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω καλύπτουν–

(i) τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους του κτιρίου ή των τεχνικών συστημάτων του· και

(ii) τα μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους του κτιρίου ή των τεχνικών συστημάτων του.

(5) οι συστάσεις αυτές είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και δύνανται να οδηγήσουν σε εκτίμηση όσον αφορά το φάσμα των περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.

(6)(α) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου παρέχει ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής δύνανται να λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση κόστους-απόδοσης, σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης·

(β) η αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων, όπως η εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι συστάσεις·

(γ) στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή είναι δυνατόν να παρέχονται άλλες πληροφορίες για συναφή θέματα όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και οι επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

(7) Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο και εκδίδεται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

(8) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι δεκαετούς ισχύος, κατ’ ανώτατο όριο.

(9) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

(10) Οι βάσεις δεδομένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη μετρηθείσα ή υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας συγκεκριμένων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των δημόσιων κτιρίων για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(11) Μετά από αίτημα προς την αρμόδια αρχή δύναται να διατεθούν για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς  τουλάχιστον συγκεντρωτικά και  ανώνυμα δεδομένα, σύμφωνα με τις ενωσιακές και τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων, ενώ τα ίδια στοιχεία δύναται να διατεθούν και στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.