Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

6. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε6) του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου διατίθεται στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(2) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

(3) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με τη λήψη οικονομικά αποτελεσματικών μέτρων.

(4) Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων τα προσόντα καθορίζονται σε κανονισμούς.

(5) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου εκδίδεται από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και είναι δεκαετούς ισχύος, κατ’ ανώτατο όριο.

(6) Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, για κάθε κατηγορία κτιρίου, καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.