Διάταγμα μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

14.(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

(2) Η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναθεωρείται, ώστε να προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο που επιτελείται στον τομέα των κτιριακών κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ.

(3) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

(4) Το διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δύναται να περιέχει οποιεσδήποτε συμφυείς, δευτερεύουσες και συμπληρωματικές διατάξεις τις οποίες ο Υπουργός κρίνει σκόπιμες ή αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος, ιδιαίτερα δε μπορεί να περιέχει διατάξεις για τον τρόπο παρουσίασης των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.