Τοποθέτηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σε ευδιάκριτη θέση στα κτίρια δημόσιας χρήσης

9. Σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και από ιδρύματα που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό προσώπων και δέχονται συχνά επισκέψεις των προσώπων αυτών τοποθετείται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σε θέση ευδιάκριτη από το κοινό.