Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης-

με το Άρθρο 1, παράγραφος 2, παράγραφος 6, παράγραφος 7, παράγραφος 8, παράγραφος 9, παράγραφος 10 και παράγραφος 14 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2012/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», και

με το Άρθρο 1 παράγραφος 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης  Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο».

τα άρθρα 2, 3, 5 και το παράρτημα ΙΙΙ της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»∙ και

το άρθρο 1 και το άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»,

Για σκοπούς θέσπισης συστήματος ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων ώστε να συνάδουν με τις προδιαγραφές, που εκάστοτε καθορίζονται με πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και με άλλες προδιαγραφές πρόσθετες προς εκείνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων» σημαίνει την άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002·

«αμυλούχα φυτά» σημαίνει φυτά, στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα  σιτηρά, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού αραβόσιτου, οι κόνδυλοι και τα ριζώματα, όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η μανιόκα και η διοσκουρέα, καθώς και οι βολβοί, όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το βελόφυλλο·

«ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης» σημαίνει υγρά ή αέρια καύσιμα, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξαιρουμένης της βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές·

«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο˙

«αποθήκη» σημαίνει οποιαδήποτε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων και περιλαμβάνει τις δεξαμενές των οχημάτων μεταφοράς πετρελαιοειδών και καυσίμων, τις δεξαμενές πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων και οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή για αποθήκευση πετρελαιοειδών και καυσίμων∙

«αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας» σημαίνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας∙

«αρχείο μεθόδων» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Μέθοδοι Δοκιμασίας και Μέθοδοι Δειγματοληψίας»·

«αρχείο προδιαγραφών» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Προδιαγραφές Πετρελαιοειδών και Καυσίμων»·

«Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2), του άρθρου 6·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«βαρύ μαζούτ» (heavy fuel oil) σημαίνει-

(i) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται σε κωδικό ΣΟ από 2710 19 51 έως 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ή

(ii) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα καύσιμα πλοίων, το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου λιγότερο από εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65%) κατ’ όγκο (περιλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250 °C, με τη μέθοδο ASTM D86. Εάν η απόσταξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο ΑSΤΜ D86, το πετρελαϊκό προϊόν κατατάσσεται επίσης στην κατηγορία του βαρέως μαζούτ·

«βασικό πρότυπο καυσίμου» σημαίνει βασικό πρότυπο καυσίμου που βασίζεται στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010·

«βενζίνη» σημαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 11 4100, 2710 11 4500, 2710 11 4900, 2710 11 5100, 2710 11 5900·

«βιοκαύσιμα» σημαίνει υγρά ή αέρια καύσιμα μεταφορών τα οποία παράγονται από βιομάζα∙

«βιοκαύσιμα και βιορευστά χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης» σημαίνει τα βιοκαύσιμα, των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής για άλλους σκοπούς, εκτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και παρήχθησαν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Δ·

«βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των οικιακών αποβλήτων·

«βιορευστά» σημαίνει τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της  θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα∙

«δεξαμενές πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων» σημαίνει τις αποθήκες πλοίων που περιέχουν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε με τη Σύμβαση περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 6 Μαρτίου του 1948·

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«εθνικό σύστημα» σημαίνει το εθνικό σύστημα τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10Θ·

«ειδοποίηση» σημαίνει γραπτή ειδοποίηση·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής» σημαίνει όλες τις καθαρές εκπομπές CO2, CH4 και N2O που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια και σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας» σημαίνει τη συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του)·

«ελεγκτής» σημαίνει πιστοποιημένος φορέας ή επαληθευτής πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμα του και είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή∙

«ελλιμενισμένα πλοία» σημαίνει πλοία που βρίσκονται ασφαλώς προσδεδεμένα ή αγκυροβολημένα σε κοινοτικό λιμένα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους για φόρτωση, εκφόρτωση ή διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που διανύουν όταν δεν εκτελούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης∙

«εμπορία» σημαίνει την εισαγωγή, διάθεση, διανομή και την πώληση οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς ή καυσίμου στη Δημοκρατία·

«Εντεταλμένος Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7·

«Επιθεωρητής Πλοίων» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται εξουσία ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων πλοίων δυνάμει της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του άρθρου 6·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατάλοιπα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία» σημαίνει τα κατάλοιπα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία, εξαιρουμένων των καταλοίπων από συναφείς βιομηχανίες ή μεταποίηση·

«κατάλοιπο μεταποίησης» σημαίνει την ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν ή τα τελικά προϊόντα, την παραγωγή των οποίων επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής και δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα με στόχο την παραγωγή του·

«καύσιμα πλοίων» σημαίνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που προορίζεται για χρήση από πλοία ή χρησιμοποιείται επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217 και περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται στην Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και στην Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«κρίσιμο φορτίο» σημαίνει την ποσοτική εκτίμηση έκθεσης σε ένα ή περισσότερους ρυπαντές, κάτω της οποίας δεν υφίστανται βλαβερές συνέπειες σε ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις·

«κριτήρια αειφορίας» σημαίνει τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10Δ∙

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων, δυνάμει των διατάξεων  του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου και φέρει την κυπριακή σημαία·

«κωδικός» σημαίνει τους κωδικούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στην πρώτη και δεύτερη στήλη του δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 2002 έως (Αρ.5) του 2003·

«λιγνοκυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται από λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, όπως η βιομάζα που προέρχεται από τα δάση, οι ξυλώδεις ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα κατάλοιπα και τα λύματα των δασοπονικών βιομηχανιών·

«μέθοδος ASTM» σημαίνει τη μέθοδο, η οποία έχει καθοριστεί από την αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών στην έκδοση 1976 των προτύπων ορισμών και προδιαγραφών για τα πετρελαϊκά και τα λιπαντικά προϊόντα·

«μέθοδος δειγματοληψίας» σημαίνει τη μέθοδο που ακολουθείται για τη λήψη δειγμάτων πετρελαιοειδών και καυσίμων από Εντεταλμένους Επιθεωρητές, η οποία καθορίζεται στο αρχείο μεθόδων·

«μέθοδος δοκιμασίας» σημαίνει το πρότυπο, με βάση το οποίο γίνεται η δοκιμασία για καθορισμό της τιμής των παραμέτρων που αποτελούν τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων, το οποίο καθορίζεται στο αρχείο μεθόδων·

«μέθοδος μείωσης εκπομπών» σημαίνει κάθε εξάρτημα, υλικό, συσκευή ή όργανο προς εγκατάσταση σε πλοίο ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται αντί του χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καυσίμου πλοίων που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και είναι δυνατόν να εξακριβωθεί, να ποσοτικοποιηθεί και να επιβληθεί·

«μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο» ή «(UERs)» σημαίνει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε gCO2eq εάν ποσοτικοποιηθεί·

«μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και η περιεκτικότητά τους σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών και σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι φλοιοί και τα κελύφη, φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, όπως η ήρα, το Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι, και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες, βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα·

«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ.2) του 2002·

«ντίζελ» σημαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, τα οποία εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο.27 10 19 4100 και χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα·

«ντίζελ πλοίων» σημαίνει κάθε καύσιμο πλοίων, όπως ορίζεται για την ποιότητα DMB στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και  ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα,  τις  ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«Οδηγία 2003/17/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2005/33/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων  σε θείο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 98/70/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου∙

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την τροποποίηση και την συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ·

«Οδηγία 2009/30/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την τελική κατανάλωσή του για ενεργειακούς σκοπούς∙

«Παράρτημα VI της MARPOL» σημαίνει την εκάστοτε επικαιροποιημένη εκδοχή του Παραρτήματος με τίτλο «Κανονισμοί για την Πρόληψη της Ρύπανσης του Αέρα από Πλοία», το οποίο προστέθηκε στην MARPOL με το Πρωτόκολλο του 1997 που κυρώθηκε δυνάμει του περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, στην εκάστοτε αναθεωρημένη εκδοχή του Παραρτήματος VI της MARPOL περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις σ΄ αυτό που υιοθέτησε η Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στις 10 Οκτωβρίου 2008, με την Απόφασή της MEPC 176(58) οι οποίες τροποποιήσεις τέθηκαν διεθνώς σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010·

«περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx» σημαίνει θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) δυνάμει του Παραρτήματος VI της MARPOL·

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» σημαίνει-

(i) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19, ή

(ii) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, του οποίου λιγότερο από το εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65%) κατ’ όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 250°C και του οποίου τουλάχιστον ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (85%) κατ’ όγκο (συμπεριλαμβα-νομένων των απωλειών) αποστάζει σε θερμοκρασία 350 °C με τη μέθοδο ASTM D86,

από τον παρόντα ορισμό εξαιρούνται τα πετρέλαια ντίζελ που υπάγονται στον κωδικό 2710 41 00 που χρησιμοποιούνται από τα μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς επίσης και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από κινητά μη οδικά μηχανήματα, γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής·

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων» σημαίνει κάθε καύσιμο πλοίων, όπως ορίζεται για τις ποιότητες DMX, DMA και DMZ στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·

«πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής» σημαίνει οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43 και 2710 20 11 και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 94/25/ΕΚ, 97/68/ΕΚ και 2000/25/ΕΚ·

«πετρελαιοειδή και καύσιμα» σημαίνει ουσίες που μπορούν να αναφλεγούν στον αέρα και με την καύση τους απελευθερώνουν ενέργεια·

«πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει τη διακυβέρνηση πλοίου·

«προδιαγραφή» σημαίνει το σύνολο των τιμών των παραμέτρων, που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων, που δυνατόν να εκδοθούν με βάση αυτόν για το κάθε πετρελαιοειδές και καύσιμο, και οι οποίες καταχωρούνται στο αρχείο προδιαγραφών·

«προμηθευτής» σημαίνει το φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων ή της ενέργειας από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, οποιοσδήποτε άλλος σχετικός φορέας που έχει ορισθεί από κράτος μέλος·

«προμηθεύτρια εταιρεία» σημαίνει το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, διανέμει ή/και πωλεί πετρελαιοειδή και καύσιμα σε αποθήκη˙

«τεχνολογία μείωσης των εκπομπών» [Διαγράφηκε]·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων·

«Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα, η οποία δεν αποτελεί κράτος μέλος·

«υπεύθυνος αποθήκης» σημαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και/ή φύλαξη αποθήκης˙

«Υπηρεσία Ενέργειας» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας» σημαίνει τη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στον περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"MARPOL" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Σύμβασης για  την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής

3.- (1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα πετρελαιοειδή και τα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας ή/και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και σε κυπριακά πλοία.

(2) Ειδικότερα, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα, καθορίζονται -

(α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και

(β) ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.

(3) Με τον παρόντα Νόμο καθιερώνονται κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Σκοπός

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός και ο έλεγχος των προδιαγραφών των πετρελαιοειδών και καυσίμων.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αρμοδιότητες Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(β) να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 16 για τα πιο κάτω:

(i) τις προδιαγραφές, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, των πετρελαιοειδών και καυσίμων∙

(ii) το περιεχόμενο της δέουσας πληροφόρησης που παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, για τα διάφορα μίγματα βενζίνης με βιοκαύσιμα, τα μίγματα ντίζελ με βιοκαύσιμα και τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ΄ όγκον∙

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, μεταξύ άλλων, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας ή από κυπριακά πλοία στις αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες και περιοχές κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία.

(γ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις,

(δ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο μεθόδων, αναφορικά με τις μεθόδους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,

(ε) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών, αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 ή 16, αντίστοιχα,

(στ) να ορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές που θα διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αποθήκες,

(ζ) να ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί ελέγχοι,

(η) να συμβουλεύεται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων για τον καθορισμό προδιαγραφών για το υγραέριο και για πετρελαιοειδή και καύσιμα, που προορίζονται για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα,

(θ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων ή προσωρινής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002,

(ι) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ια) να υποβάλλει ετήσια ενημερωτική έκθεση στην Επιτροπή, αναφορικά με την τήρηση των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών πετρελαιοειδών και καυσίμων, που ρυθμίζονται με πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(ιβ) Να υποβάλλει στη Επιτροπή, έκθεση, σχετικά με-

(i) την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών της βενζίνης και του ντίζελ, με βάση τις αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 5 που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον τα ακόλουθα:

(iA) τον συνολικό όγκο των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

(iΒ)  τον όγκο των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, και

(iΓ) τη διαθεσιμότητα ετησίως, σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

(ii) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, παρέχοντας τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10ΓΓ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/33/ΕΚ, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, και

(iv) την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7δ, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ και τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών σύμφωνα με την παράγραφος 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ·

(ιγ) να τηρεί σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,

(ιδ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό  Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης και με άλλους Υπουργούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, αντίστοιχα,

(ιε) να ορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια∙

(ιστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους ενδιάμεσους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, τους οποίους οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους∙

(ιζ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙

(ιη) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:

(i) τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα, και

(ii) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα·

(ιθ) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:

(i) τη   μέθοδο  υπολογισμού από  τους  προμηθευτές  της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και

(ii) τη  μέθοδο  και  τους  ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων∙

(κ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα που έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που οι εν λόγω προμηθευτές παρέχουν στην αρμόδια αρχή με το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων των συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙

(κα) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα στοιχεία καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, μέρος των πληροφοριών που υποβάλλουν οι προμηθευτές στην αρμόδια αρχή, είναι στοιχεία για τις οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο των βιοκασίμων που προέρχονται από πρώτες ύλες που είναι σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα φυτά και ελαιούχα φυτά, και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωή των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας, περιλαμβανομένων των προσωρινών μέσων τιμών των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα, οι οποίες καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ιη)∙

(κβ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας∙

(κγ) να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές  και να πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(κδ) να ενημερώνει την Επιτροπή, όταν διαπιστώνεται ότι πλοίο που προσεγγίζει λιμάνι της Δημοκρατίας δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων λόγω μη διαθεσιμότητας τέτοιων καυσίμων·

(κε)  να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία·

(κστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις λεπτομέρειες τήρησης του μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων·

(κζ) να μεριμνά σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για την εγκατάσταση, όπου είναι εφικτό, συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα λιμάνια της Δημοκρατίας·

(κη)  να αποφασίζει κατά πόσο θα κοινοποιεί το εθνικό σύστημα που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Θ στην Επιτροπή για εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζει το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

5Α. Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(i) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10Θ·

(ii) ελέγχει κατά πόσο οι φορείς πιστοποίησης και οι επαληθευτές κατέχουν τα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμα του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16·

(iii) εγκρίνει, τους ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμα του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16 και τους εγγράφει στο μητρώο εγκεκριμένων ελεγκτών που τηρεί·

(iv) παραλαμβάνει την ετήσια έκθεση που καθορίζεται στο άρθρο 10Λ και οι ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

(v) παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν οι οικονομικοί φορείς για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που διέθεσαν στην αγορά·

(vi) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται  στο άρθρο 10Κ·

(vii) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που καθορίζεται στο άρθρο 10Η·

(viii) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και η δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας είναι αληθής·

(ix) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος και τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·

(x) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(xi) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του  Ταμείου  κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί να δικαιούνται χρηματοδοτικής στήριξης με βάση τα εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αειφορίας και μπορεί να τους καταβληθεί η επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά μητρώα·

(xii) ενημερώνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών  πιστοποιητικών αειφορίας·

(xiii) διαβιβάζει στο Τμήμα Τελωνείων ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας για σκοπούς παροχής φορολογικής απαλλαγής ή καταβολής μειωμένου φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης νομοθεσία∙

(xiv) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά, την Επιτροπή Διαχείρισης  του  Ταμείου  και το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής προκειμένου να διακοπεί η οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

(xv) ενημερώνει την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, όταν της ζητηθεί, κατά πόσο παρτίδα βιοκαυσίμων ή βιορευστών που παράχθηκαν εντός Δημοκρατίας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(xvi) επαληθεύει τα στοιχεία που οι προμηθευτές υποβάλλουν για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ∙

(xvii) επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του εθνικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων των άλλων κρατών μελών και των εθελοντικών συστημάτων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, περιλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής δεδομένων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για δηλώσεις πέραν της μιας φοράς για μια παρτίδα βιοκαυσίμων·

(xviii) ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού πρώτων υλών και παραγόμενων βιοκαυσίμων σε όλη την αλυσίδα αξίας, προκειμένου να αποτρέπεται η σκόπιμη τροποποίηση ή απόρριψη υλικών ώστε να εμπίπτουν στα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10ΓΒ·

(xix) διασφαλίζει ότι, όταν εντοπίζεται απάτη, λαμβάνεται κατάλληλη δράση·

(xx) διαβιβάζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10ΓΓ στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο τα υποβάλει ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μέσω των εργαλείων ReportNet του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (Central Data Repository), δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον·

(xxi) αποφασίζει ότι το μερίδιο ενέργειας από βιοκαύσιμα που παράγονται από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργική γη, εκτός από τα σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά, δεν προσμετρείται στο όριο που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του άρθρου 10Β, νοουμένου ότι-

(α) η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10Δ, έγινε σύμφωνα με το άρθρο 10Η και το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, και

(β) τα φυτά αυτά καλλιεργήθηκαν σε έδαφος που εμπίπτει στο μέρος Γ, σημείο 8 του Παραρτήματος των περί της Μεθοδολογίας Υπολογισμού των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στον Κύκλο Ζωής των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών Διαταγμάτων, και η αντίστοιχη προσαύξηση «eB» που ορίζεται στο μέρος Γ, σημείο 7, του Παραρτήματος των ίδιων Διαταγμάτων συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για τους σκοπούς απόδειξης συμμόρφωσης με το άρθρο 17, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων

6.-(1) (α) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου, για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου όπως καιΚανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16.

(β)  Οι εξουσίες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο, αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων χορηγούνται σε -

(i) οποιοδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει  της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου, και

(ii)  οποιοδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7.

(4) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(5) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

7.(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου της για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα,

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από αστυνομικό,

(γ) να έχει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό και υλικό, που κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του,

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις,

(ε) να διατάξει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτή, ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη, παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(στ) να προβεί σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων πετρελαιοειδών και καυσίμων, σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας που καθορίζονται στο αρχείο μεθόδων ή με Κανονισμούς ή με Διατάγματα που δυνατό να εκδοθούν και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές αναφορικά με ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε αποθήκη, συμπεριλαμβανομένων ντεποζίτων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος, ή μηχανοκινήτων οχημάτων,

(η) να αποσυναρμολογήσει ή να υποβάλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς να προκαλέσει ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α),

(θ) να κατάσχει και να κατακρατήσει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η),

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν την συμπλήρωση της εξέτασής του,

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που διενεργείται.

(ι) να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ια) να απαιτήσει όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(ιβ) να πάρει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε αυτά,

(ιγ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του,

(ιδ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών πληρεί τα κριτήρια αειφορίας∙

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας για να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας πληρούνται.

(2) Επιπρόσθετα των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύνανται, στα πλαίσια διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου των δεξαμενών πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16,

(β) να ασκούν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) δικαίωμα επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο συνοδευόμενοι από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να αναμένουν σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ)  να υποδεικνύουν τη δεξαμενή ή τις δεξαμενές πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν δείγματα για ανάλυση, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας σε θείο, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, καθώς και να λαμβάνουν σφραγισμένα δείγματα από τις δεξαμενές καυσίμων πλοίων,

(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγμάτων καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία,

(ε) να απαιτούν να ελέγχουν τα ημερολόγια των πλοίων και τα δελτία παράδοσης της αποθήκης καυσίμων (bunker delivery notes), καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων,

(στ) να λαμβάνουν έναντι σχετικής απόδειξης παραλαβής δείγματα πετρελαιοειδών που λήφθησαν  στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος VI της MARPOL.

Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πετρελαιοειδών και καυσίμων

8.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα πετρελαιοειδών και καυσίμων, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα πετρελαιοειδών και καυσίμων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει, έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (3), εργαστήριο, στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου.

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία είναι δυνατό να διενεργούνται οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ειδοποίηση απαγόρευσης, ειδοποίηση επαναλειτουργίας και ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης

9.(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση  που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ήκαύσιμο, μετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές να ζητήσει επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που μέσω του εργαστηριακού ελέγχου αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ή καύσιμο δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να:

(α) εκδώσει εις διπλούν ειδοποίηση απαγόρευσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από  Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης και το αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο˙ και

(β) ζητήσει από Εντεταλμένο Επιθεωρητή να προβεί στη σφράγιση αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Εντεταλμένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία σφράγισης προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να απομονώσει την αποθήκη από τα υπόλοιπα συστήματα, είτε με αποσύνδεσή της, είτε κλείνοντας τις βάνες παροχής καυσίμου, τις οποίες και σφραγίζει˙

(β) σφραγίζει όλα τα σημεία της αποθήκης που κρίνει αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αποθήκη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί˙

(γ) επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αποθήκης κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το πετρελαιοειδές  είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(δ) στην περίπτωση που η αποθήκη είναι συνδεδεμένη με αντλία πρατηρίου, ζητά από τον υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας από την αποθήκη στην αντλία κλείσουν˙

(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα της αντλίας και επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αντλίας κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται συνεχώς με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το πετρελαιοειδές είναι εκτός προδιαγραφών και  δεν επιτρέπεται  η χρήση αυτού˙

(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει γραπτό σχέδιο ενεργειών, στο οποίο καθορίζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος διαχείρισης του πετρελαιοειδούς ή καυσίμου˙

(ζ) ενημερώνει τον υπεύθυνο αποθήκης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχεδίου ενεργειών,  κατά πόσο το σχέδιο είναι ικανοποιητικό ή όχι.

(4)(α) Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν ικανοποιεί τον Αρχιεπιθεωρητή, ο Αρχιεπιθεωρητής διαβουλεύεται με τον υπεύθυνο της αποθήκης για τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις του σχεδίου ενεργειών.

β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειών.

(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του αναθεωρημένου σχεδίου, ενημερώνει τον υπεύθυνο  της αποθήκης για την απόφασή του σχετικά με το σχέδιο.

(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής δεν ικανοποιείται από το αναθεωρημένο σχέδιο, επαναλαμβάνεται η πιο πάνω διαδικασία.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής ο ίδιος προσωπικά ή μέσω Εντεταλμένου Επιθεωρητή επιβλέπει την εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου νααποφασίσει για την έκδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου εκδίδει εις διπλούν ειδοποίηση επαναλειτουργίας, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης και αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.

(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος  αποθήκης δεν προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου, ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο αποθήκης και αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.

(8) Εντεταλμένος Επιθεωρητής, μετά την επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (5) και (7), συμπληρώνει ένορκη δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(9) Στην περίπτωση που το εκτός των καθοριζομένων προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο λήφθηκε από αποθήκη,  ο Αρχιεπιθεωρητής  επιπρόσθετα των ανωτέρω:

(α) δύναται να ενημερώσει την προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με  την ανεύρεση σε αποθήκη πετρελαιοειδούς ή καυσίμου που δεν συνάδει με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές˙

(β) στην περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία έχει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρατηρίου ή αποθήκης με πετρελαιοειδή και καύσιμα, καλεί την προμηθεύτρια εταιρεία να συμμετέχει στην απομάκρυνση του πετρελαιοειδούς από την αποθήκη, στον καθαρισμό της αποθήκης, στη διάθεσή του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς ή καυσίμου ως πετρελαιοειδούς ή καυσίμου άλλης κατηγορίας ή ως αποβλήτου σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο ή στη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου εγγυάται τη συμμόρφωση  με  τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(10)(α) Σε περίπτωση που το πετρελαιοειδές ή καύσιμο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πετρελαιοειδές ή καύσιμο άλλης κατηγορίας, διατίθεται ως απόβλητο σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες,  συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με την αρμόδια δυνάμει του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω πετρελαιοειδές ή καύσιμο διατίθεται ως απόβλητο.

Ιεραρχική προσφυγή

10.-(1) Κατά της απόφασης για σφράγιση ή για παράταση της σφράγισης, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός 30 ημερών από την επίδοση της εκάστοτε προβλεπόμενης ειδοποίησης στον υπεύθυνο διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης ή φύλαξης της αποθήκης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται, με βάση το εδάφιο (1), και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αμέσως την απόφαση του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του, μετά από διαβούλευση με τον Αρχιεπιθεωρητή, να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

Απαγόρευση απόπλου πλοίου

10Α.-(1) Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύει τον απόπλου πλοίου σε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος του δείγματος πετρελαιοειδούς που λήφθηκε από τη δεξαμενή πετρελαιοειδών και καυσίμων του πλοίουή/και του δείγματος που λήφθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος  VI της  MARPOL, καταδείξει ότι η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο που χρησιμοποιείται για καύση από το πλοίο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16.

(2) Ο Επιθεωρητής Πλοίων συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία βεβαιώνει την παράβαση και καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία.

(3) Ο Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι η περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο συνάδει με την εκάστοτε καθοριζόμενη και εφόσον καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11Α.

(4) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της συμμόρφωσης βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

(5) Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πρέπει να καταβάλλεται κάθεδυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου.

(6) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή τη ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων

10ΑΑ-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i) Να παρουσιάσει κατάλογο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης, και  

(ii) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του και, αν δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δεν υπήρχαν διαθέσιμα για αγορά τέτοια καύσιμα πλοίων:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από το σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

(2) Αν ένα πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της Δημοκρατίας, οφείλει να ενημερώσει, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της αλλοδαπής, οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα  προορισμού του.

(5) Σε περίπτωση που, πλοίο προσεγγίσει λιμάνι της Δημοκρατίας και έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στον Υπουργό, ο οποίος τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.

Υποχρεώσεις των προμηθευτών

10Β.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του επόμενου έτους, οι προμηθευτές που όρισε ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (ιε) του άρθρου 5 και το εδάφιο (7) του άρθρου 16, υποβάλλουν έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν εντός της Δημοκρατίας παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή ενέργειας που προμηθεύουν, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του· και

(β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), οι προμηθευτές μειώνουν όσον το δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, όπως αυτό καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό με σύμφωνα με την παράγραφο (ιζ) του άρθρου 5 και το εδάφιο (9) του άρθρου 16.

(3) Η σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) γίνεται σύμφωνα με τους ενδιάμεσους στόχους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 καθόσον δε αφορά τους προμηθευτές η μείωση καθορίζεται στο 6% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μια ομάδα προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις μείωσης από κοινού, θεωρούνται ως ένας προμηθευτής.

(3A) Για τους σκοπούς της επιφύλαξης του εδαφίου (3), τυχόν ομάδα προμηθευτών που επιλέγει να θεωρηθεί ως μεμονωμένος προμηθευτής, πληροί την υποχρέωση του εδαφίου (2).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να επιτευχθεί μείωση μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(5) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.

(6) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζονται με Διατάγμα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ιθ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.

(7) Οι προμηθευτές αναμιγνύουν βιοκαύσιμα στα συμβατικά καύσιμα των μεταφορών ώστε να πετύχουν∙

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα καύσιμα που προμηθεύουν που αναφέρεται στο εδάφιο (3)· και

(β) το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (10) του άρθρου 16, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει το 2020 ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη Δημοκρατία, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

(7Α) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους στόχους που αναφέρονται στο εδάφιο (7), το μέγιστο μερίδιο βιοκαυσίμων που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργική γη, δεν υπερβαίνει το 2020 το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες που δεν προσμετρούν στο πιο πάνω όριο καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κ) του άρθρου 5 και του άρθρου 16.

(8) Οι προμηθευτές που αναφέρονται στο εδάφιο (7) έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, κάθε μήνα, δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.

(9) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι προμηθευτές, καθώς και οι παραγωγοί, εισαγωγείς και πωλητές βιοκαυσίμων.

Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών

10Γ. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Β, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.

Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων στη μείωση των εκπομπών με τη χρήση στις αερομεταφορές

10ΓΑ. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές, επιλέγουν να συμβάλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10Β, εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10Δ.

Καθορισμός ελάχιστου εθνικού στόχου κατανάλωσης προηγμένων βιοκαυσίμων

10ΓΒ.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εθνικό στόχο ενός ελάχιστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.

(2) Η τιμή αναφοράς για τον στόχο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ενεργειακό περιεχόμενο του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το 2020 όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, η οποία πρέπει να επιτευχθεί με τα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται στο Διάταγμα.

(3) Τα παραγόμενα από πρώτες ύλες βιοκαύσιμα που δεν απαριθμούνται στο Διάταγμα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) και τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν την έναρξη ισχύος του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, μπορούν να συνυπολογιστούν για την επίτευξη του εθνικού στόχου.

(4) Ο Υπουργός δύναται να καθορίσει εθνικό στόχο χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων, βάσει ενός ή περισσοτέρων εκ των παρακάτω λόγων:

(i) Αντικειμενικοί παράγοντες, όπως η περιορισμένη δυνατότητα για τη βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο Διάταγμα, ή η περιορισμένη διαθεσιμότητα των εν λόγω βιοκαυσίμων σε οικονομικά συμφέρουσες τιμές στην αγορά,

(ii) τα ιδιαίτερα τεχνικά ή κλιματολογικά χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς για τα καύσιμα κίνησης, όπως η σύνθεση και η κατάσταση του στόλου των οδικών οχημάτων, ή

(iii) οι εθνικές πολιτικές χορήγησης των ανάλογων οικονομικών πόρων για την παροχή κινήτρων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές.

(5) Οι προμηθευτές καυσίμων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10Β επιδιώκουν να πετύχουν τον εθνικό στόχο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (4), όποιον καθορίσει ο Υπουργός με Διάταγμα του.

(6) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό του εθνικού στόχου, μεριμνά να παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες των βιοκαυσίμων που καταναλώνονται από πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα, που εκτίθενται στο Διάταγμα:

Νοείται ότι, κατά τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της παραγωγής καυσίμων από πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο Διάταγμα, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ιεράρχηση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Αποβλήτων Νόμου, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της παραγωγής και διαχείρισης διάφορων ροών αποβλήτων.

Υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή

10ΓΓ.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10Β και 10Γ η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατέθηκαν στη αγορά, εντός της Δημοκρατίας.

(2) Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε καύσιμο και ενέργεια τα ακόλουθα στοιχεία, συνολικά:

(α)  Είδος καυσίμου ή ενέργειας,

(β)  όγκος ή ποσότητα καυσίμου ή ηλεκτρισμός,

(γ)  ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

(δ)  UERs,

(ε)  προέλευση,

(στ)  τόπος αγοράς:

Νοείται ότι, όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμιγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, παρέχονται στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.

(3) Τα στοιχεία που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), αναφέρονται χωριστά για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθεται στην αγορά από προμηθευτές εντός της Δημοκρατίας.

Καθορισμός κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων

10Δ.-(1) Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή της Κοινότητας, η ενέργεια από βιοκαύσιμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 10Β, μόνο εφόσον αυτά πληρούν τα  κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6):

Νοείται ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της δασοκομίας χρειάζεται να πληρούν μόνο τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2), προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 10Β.

(2)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα τοις εκατόν (60%) για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015:

Νοείται ότι, μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία εάν έχει διεξαχθεί πραγματική παραγωγή βιοκαύσιμων ή βιορευστών.

(β) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ή πριν τις 5 Οκτωβρίου 2015, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2018.

(γ) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.

(3) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του 2008 ή μετέπειτα, είτε τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν το χαρακτηρισμό, είτε όχι:

(α) πρωτογενή δάση και άλλες δασωμένες εκτάσεις, δηλαδή δάση και άλλες δασωμένες εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες·

(β) ζώνες που ορίστηκαν:

(i) εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης· ή

(ii) την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες ή συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους από την Επιτροπή,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, που είναι:

(i) φυσικός λειμώνας ο οποίος θα παραμείνει λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος διατηρεί τη σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες· ή

(ii) μη φυσικός λειμώνας ο οποίος θα παύσει να είναι λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν υποβάλλονται στοιχεία ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού του ως λειμώνα.

(4) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του 2008 και δεν έχουν πλέον, έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

(α) υγροβιότοποι, δηλαδή εδάφη καλυπτόμενα ή κορεσμένα από νερό μόνιμα ή για σημαντικό μέρος του έτους·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει πέραν του 30 %, ή με δένδρα ικανά να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου·

(γ) έκταση με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο με δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και συγκόμωση που καλύπτει μεταξύ 10 % και 30% ή με δέντρα ικανά να φτάσουν τα όρια αυτά επιτόπου, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι το απόθεμα άνθρακα της περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοιο ώστε, όταν εφαρμοστεί η μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2):

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να εφαρμόζονται εάν, κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών, το έδαφος είχε τον ίδιο χαρακτηρισμό με εκείνον που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

(5) Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του 2008, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η καλλιέργεια και συγκομιδή αυτής της πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποστράγγιση προηγουμένως μη αποστραγγισμένου εδάφους.

(6) Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται στη Δημοκρατία και στην Κοινότητα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που προβλέπονται στις διατάξεις υπό τον τίτλο «Περιβάλλον», στο Μέρος Α και στο σημείο 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του εν λόγω Κανονισμού.

(7) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αιτηθεί από την Επιτροπή όπως εξετάσει την εφαρμογή του άρθρου 7β της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμου και η Επιτροπή αποφασίζει αν η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει υπόψη τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη πηγή για τους σκοπούς του άρθρου 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Επέκταση των σκοπών εφαρμογής των κριτηρίων αειφορίας

10Ε. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Δ(1), τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10Δ, πρέπει να πληρούνται από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ:

Νοείται ότι τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της δασοκομίας χρειάζεται να πληρούν μόνο τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Δ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας

10Ζ. Η αρμόδια αρχή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10Δ και στο άρθρο 10Ε, δεν πρέπει να αρνείται να λαμβάνει υπόψη βιοκαύσιμα και βιορευστά που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10Δ, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας.

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά με εφαρμογή σύστήματος ισοζυγίου μάζας

10Η. Όταν τα βιοκαύσιμα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10Β και τα βιοκαύσιμα και βιορευστά λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10Ε, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, πληρούνται με το να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας το οποίο -

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας να αναμειγνύονται·

(β) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται στο μείγμα· και

(γ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.

Θέσπιση εθνικού συστήματος τήρησης των κριτήριων αειφορίας

10Θ.-(1) Θεσπίζεται εθνικό σύστημα  τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

(2) Το εθνικό σύστημα απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών με τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, με-

(α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, και να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών·

(β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου των υποβαλλόμενων πληροφοριών και την παροχή στοιχείων που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του ελέγχου αυτού και ο έλεγχος πρέπει να επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη,  να αξιολογείται η συχνότητα και η μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η ορθότητα των δεδομένων· και

(γ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, καθώς και κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) ο αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Δημοκρατίας, της Κοινότητας και των τρίτων χωρών με αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων·

(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής βιοκαυσίμων της Δημοκρατίας και της Κοινότητας στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως για τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα·

(iii) η τήρηση των δικαιωμάτων χρήσης της γης·

(iv) για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Δημοκρατίας και της Κοινότητας, κατά πόσο η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις ακόλουθες Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:

  • Σύμβαση περί της Αναγκαστικής ή Υποχρεωτικής Εργασίας (αριθ. 29)·
  • Σύμβαση περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (αριθ. 87)·
  • Σύμβαση περί Εφαρμογής των αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98)·
  • Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων για εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)·
  • Σύμβαση για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας (αριθ. 105)·
  • Σύμβαση για τη Διάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα (αριθ. 111)·
  • Σύμβαση περί του Κατωτάτου ορίου ηλικίας Εισόδου εις την Απασχόληση (αριθ. 138)·
  • Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την Αμεση Δράση με σκοπό την εξάλειψή τους (αριθ. 182),

καθώς και τις ακόλουθες συμβάσεις:

  • το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·
  • τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο ειδών της Αγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με Εξαφάνιση.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), δύνανται να είναι οι ακόλουθες:

(i) η τήρηση του κριτηρίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Δ αποδεικνύεται είτε με τη λήψη προκαθορισμένης τιμής για τη  συγκεκριμένη οδό παραγωγής είτε με τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παρ. (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16∙ και

(ii) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη που καθορίζονται στα εδάφια (3), (4) και (5) του άρθρου 10Δ, αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα εδάφη από τα οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν έχουν τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων για τα εδάφη δύνανται να είναι αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις δεδομένων, τοπογραφικές μελέτες, ή άλλης μορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και  βιορευστών.

(4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος πρέπει είτε να έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων είτε να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κβ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (12) του άρθρου 16.

(5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας:

(α) προσδιορίζει τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα που είναι συναφείς με τα κριτήρια αειφορίας·

(β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων αειφορίας από εθελοντικό σύστημα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή, από διμερή ή πολυμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό ή από εθνικό σύστημα άλλου κράτους μέλους της Ένωσης, νοουμένου ότι παρέχεται δήλωση επαλήθευσης, ή πιστοποιητικό, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω κριτηρίων αειφορίας·

(γ) αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ουσιώδεις ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας·

(δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για περιορισμό του κίνδυνου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα·

(ε) καθορίζει το μέγεθος του δείγματος που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει το αναγκαίο διάστημα εμπιστοσύνης για έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·

(στ) καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

(ζ) εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης·

(η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια αειφορίας τηρούνται εντός του συστήματος ισοζυγίου μάζας που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας·

(θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης και στην έκδοση δήλωσης επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ζητά από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς:

Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας για να εκδίδει τη δήλωση επαλήθευσης.

(6) Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα εάν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά παράγονται εντός της Δημοκρατίας ή της Κοινότητας ή εισάγονται.

Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα

10Ι.-(1) Οι οικονομικοί φορείς, δύνανται, εκτός από το εθνικό σύστημα που θεσπίζεται, δυνάμει του άρθρου 10Θ, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή, την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, με τους ακόλουθους  τρόπους:

(α) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό· και

(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο  εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς συστήματος που καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων βιομάζας και το οποίο περιέχει ακριβή δεδομένα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 10Δ ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (5) του άρθρου 10Δ, και το εν λόγω σύστημα έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.

(2) Όταν ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή εθελοντικού συστήματος αναγνωρισμένων από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό, στο βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5)  του άρθρου 10Δ ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του  άρθρου (10Θ).

Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας

10Κ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδίδουν για κάθε παρτίδα βιοκαυσίμου και βιορευστού που διέθεσαν στην αγορά πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα∙

(β) διακριτό αριθμό∙

(γ) ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή βιορευστό  πληροί∙

(δ) πρώτη ύλη παραγωγής∙

(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙

(στ) δηλώνεται εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙

(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού∙

(η) ενεργειακό περιεχόμενο∙

(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου10Δ∙

(ι) ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙

(ιβ) ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Υποχρέωση ελεγκτών για υποβολή ετήσιας έκθεσης.

10Λ. Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα

11.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του -

(α) Προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16:

Νοείται ότι, η χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους δεν αποτελεί αδίκημα.

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7, στην άσκηση των καθηκόντων του,

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιοδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(δ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής ή Επιθεωρητής Πλοίων για το σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(ε) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων,

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση, η οποία υποβάλλεται σ’ αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι), του άρθρου 7,

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης, που αναφέρεται στο άρθρο 9,

(ζ1) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (9) του άρθρου 9,

(ζ2) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια, ή/και το ποσοστό σταδιακής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου·

(ζ3) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με το ποσοστό ανάμιξης των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα και την υποβολή στην αρμόδια αρχή του δελτίου πωλήσεων των συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙

(ζ4) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά την  τήρηση των κριτηρίων αειφορίας∙

(ζ5) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως τοπικός προμηθευτής καυσίμων πλοίων·

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα  βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση:

(α) για τον ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος από ντεπόζιτο του οποίου λήφθηκε το εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, το ότι δεν γνώριζε την ποιότητά του εν λόγω πετρελαιοειδούς ή καυσίμου˙

(β) για τον  πρατηριούχο, ο οποίος προμηθεύτηκε το εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο από προμηθεύτρια εταιρεία,  το  ότι  δεν γνώριζε ότι διέθετε στην αγορά εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο.

(3)(α) Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου  έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (ζ) του εδαφίου (1) δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει διάταγμα δια του οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούμενο την  εμπορία οποιουδήποτεπετρελαιοειδούς ή καυσίμου, σε σχέση με το οποίο κατ΄ ισχυρισμό διαπράχθηκε το αδίκημα, μέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης, αναφορικά με την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.

(β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος διέπονται τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου.

(δ)  Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(ε) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα δύναται να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ΄ εφαρμογή τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου ο λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.

(4) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δύναται να εκδίδει, πέραν των διαταγμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο ή τελικό διάταγμα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης, που συνιστά το αδίκημα.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε  διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) ή (4) παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (€23.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο

11Α.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται από πλοίο, πετρελαιοειδή και καύσιμα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε  θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται από τον Αρχιεπιθεωρητήδιοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των 50.000 λιρών Κύπρου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα V.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 10Α απαγόρευσης απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό, και με όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου

11Β.-(1) Ο  έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής:

(α) ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου,

(β) ενώπιον του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου,

μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) αρμόδιος Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάμει του εν λόγω εδαφίου και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.  Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αμέσως  την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(3Α) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α)  Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β)  να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ)  να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ)  να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

12.-(1) ΄Οταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) ΄Οταν οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από μέλος της, το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού, που σχετίζονται με τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

13. Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει -

(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης,

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας,

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου,

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2003.

Επίδοση ειδοποιήσεων

14.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης, ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης ή ειδοποίησης που καθορίζεται από Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, πραγματοποιείται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή με παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο του μέρους όπου αυτό διαμένει ή του μέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται.

(2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται με παράδοση αυτής στην έδρα του στη Δημοκρατία ή με επίδοση αυτής-

(α) Στο διευθυντή· ή

(β) στο γραμματέα· ή

(γ) στον κύριο αντιπρόσωπό του· ή

(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά το χρόνο επίδοσης.

(3) Η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποδεικνύεται με ένορκη δήλωση του Εντεταλμένου Επιθεωρητή, ο οποίος επέδωσε την ειδοποίηση.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εμπορία ή χρήση των πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16,

(β) τον καθορισμό σχεδίου ενεργειών και διαδικασίας διαχείρισης καυσίμων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16,

(γ) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται και για την έκδοση αδειών,

(δ) εν γένει, τη ρύθμιση θεμάτων, τα οποία αφορούν την εμπορία και χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

16.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και ειδικότερα οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(1Α) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη χωρική θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx, στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους.

(2) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), αυστηρότερες προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες, από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές, για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

(3)(α) Ο Υπουργός εκδίδει διάταγμα για  τη ρύθμιση  των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα.

(β) Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου που αφορούν τα καύσιμα πλοίων, ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων εκδίδει Διατάγματα για  τη ρύθμιση δειγματοληπτικών ελέγχων των καυσίμων πλοίων και για τον καθορισμό των λεπτομερειών τήρησης μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων.

(γ) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) δυνατόν να προβλέπει ότι το κόστος εργαστηριακού ελέγχου το επιβαρύνεται το πρόσωπο που υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

(4) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αντικαθιστά ή να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το περιεχόμενο της πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, όσον αφορά-

(α) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και, ειδικότερα, την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης·

(β) την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε (FAME)∙

(γ) τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ’ όγκον.

(6) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη, κατά τη θερινή περίοδο, μέγιστη τάση ατμών 60 kPa και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που καθορίζεται στο Παράρτημα VI, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο.

(7) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίζει, τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια.

(8) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό σταδιακής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους.

(9) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τα ακόλουθα:

(α) Τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα∙

(β) τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙

(γ) τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης και της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις∙

(δ) τη μέθοδο και τους ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων∙ και

(ε) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα.

(10) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό ανάμιξης ανά ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που παρέχουν στο μηνιαίο δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.

(11) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τα στοιχεία καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ.

(12) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει και  να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

(13) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία.

(14) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τον εθνικό στόχο ενός ελαχίστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.

Αλλαγή στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές για ένα ή περισσότερα συστατικά βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, σε περίπτωση που, λόγω εκτάκτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ, στη Δημοκρατία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές αναφορικά με την περιεκτικότητα του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και του ντίζελ πλοίων σε θείο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, σε περίπτωση που, λόγω ξαφνικής αλλαγής στην προμήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών για την περιεκτικότητα των ανωτέρω αναφερομένων καυσίμων σε θείο, στη Δημοκρατία.

Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, επιτρέπει σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας, τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.

(2) Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μεθόδους μείωσης εκπομπών, επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών. Οι ισοδύναμες τιμές των εκπομπών καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μέθοδοι μείωσης εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμα, που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Τα ελλιμενισμένα πλοία ενθαρρύνονται,  όπου είναι εγκατεστημένα, να χρησιμοποιούν συστήματα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών.

(5) Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκρίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου και τις Γνωστοποιήσεις και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(6) Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του εδαφίου (7),

(γ) τις συνέπειες για το περιβάλλον, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμανιών, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών,

(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

(7) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται, κατά περίπτωση, να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία ή σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας.

(8) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (7), δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Υπουργός απευθύνει κοινοποίηση γραπτώς στην Επιτροπή και στις αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους λιμένα, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών,

(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες,

(γ) όλα τα πλοία, τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(δ) όλα τα πλοία, τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων, κατά το χρόνο των δοκιμών, ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο,

(ε) υπάρχουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, για όλα τα απόβλητα που παράγονται  από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους λιμένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταμών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών, και

(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(9) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (8), καθώς επίσης και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Λήψη οικονομικών μέτρων

18Α. Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τους έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζημιώνουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα οικονομικά αυτά μέτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

΄Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος των διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 15 και του εδαφίου (1) του άρθρου 16 τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρο 9(2)(α))

Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι

Επειδή στις ............................................... παραλήφθηκαν  από τους ΕντεταλμένουςΕπιθεωρητές ……………………………………………………………..........................................συνολικά ................. δείγματα, από την  αποθήκη με την επωνυμία …………………………………… που βρίσκεται στη διεύθυνση …….................................................................................................,  και στα οποία διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι έδειξαν ότι τα δείγματα που περιγράφονται πιο κάτω δεν συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, απαγορεύεται η λειτουργία της αποθήκης.

Περιγραφή δειγμάτων που δεν συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές

Α/Α Κωδικός
Αριθμός
Δείγματος
Τύπος καυσίμου Τιμή παραμέτρου βάσει προδιαγραφών Παράμετρος εκτός προδιαγραφών

Η αποθήκη θα σφραγιστεί και θα σημανθεί με ταινία που αναγράφει  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ».
Καλείστε όπως παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση το σχέδιο ενεργειών που αναφέρεται  στο άρθρο 9(3),  με σκοπό τη συμμόρφωση με τους  περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών  και  Καυσίμων Νόμους  και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιάσετε γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση, σχέδιο ενεργειών για συμμόρφωση με τους  περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους  και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, ή δεν εκτελέσετε τις ενέργειες του σχεδίου, θα εκδοθεί Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης.

 

.....................                                  ..................................

Ημερομηνία                                            Αρχιπιθεωρητής

 

Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης παραλήφθηκε από:

 

Όνομα:

……………………………………………………………………………………………………….

Ιδιότητα:

……………………………………………………………………………………………………….

 

........................                                                                   ............................
Ημερομηνία                                                                           Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρο 9(5))

Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι

Επειδή στην αποθήκη σας με την επωνυμία ……………………………………………………….. που βρίσκεται στη διεύθυνση ..........................................................................................................., διενεργήθηκε στις..........................δειγματοληψία από τους Εντεταλμένους Επιθεωρητές ...............................................………………...…………………………………………………………….. και ο εργαστηριακός έλεγχος  έδειξε ότι ………. δείγματα με κωδικούς αριθμούς …………………….. δεν ήταν σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων,  και η λειτουργία της  αποθήκης σας απαγορεύτηκε με την υπ΄ αριθμό ………………….. Ειδοποίηση Απαγόρευσης και επειδή εφαρμόσατε το εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή σχέδιο ενεργειών  για συμμόρφωση με τους  περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους, ο Αρχιεπιθεωρητής αποφάσισε να εκδώσει την παρούσα Άδεια Επαναλειτουργίας.

 

…………………………                                                                                          …………………………………………

Ημερομηνία                                                                                                   Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας παραλήφθηκε από:

Όνομα:

……………………………………………………………………………………………………….

Ιδιότητα:

……………………………………………………………………………………………………….

 

..............................                                                                                  ...............................

Ημερομηνία                                                                                                    Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρο 9(7))

Αρ. Ειδοπ.: ……………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι

Επειδή στις ................................  παραλήφθηκαν  από τους Εντεταλμένους Επιθεωρητές .............................. ……………………………………………………….........................................συνολικά ................ δείγματα από την  αποθήκη με την επωνυμία …………………………………… που βρίσκεται στη διεύθυνση …….................................................................................................., και στα οποία διενεργήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι έδειξαν ότι τα δείγματα δεν ήταν σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων,  και η λειτουργία της αποθήκης σας απαγορεύτηκε με την υπ΄ αριθμό ………………….. Ειδοποίηση Απαγόρευσης, και επειδή δεν παρουσιάσετε σχέδιο ενεργειών / δεν εκτελέσετε τις ενέργειες του σχεδίου για συμμόρφωση με τους  περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, παρατείνεται η σφράγιση της  αποθήκης μέχρι τη πλήρη συμμόρφωση με την πιο πάνω νομοθεσία και την έκδοση από τον Αρχιεπιθεωρητή Ειδοποίηση Επαναλειτουργίας.

 

........................                                                                                          ..........................         Ημερομηνία                                                                                               Αρχιεπιθεωρητής

Η Ειδοποίηση Παράτασης της Σφράγισης παραλήφθηκε από:

Όνομα:

……………………………………………………………………………………………………….

Ιδιότητα:

………………………………………………………………………………………………………

.....................................                                                                     .............................
Ημερομηνία                                                                                            Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(άρθρο 9(8))

Αρ. Εν. Δηλ.: ……………..

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμοι

Εγώ ο ………………………………………………………………………………………… ορισμένος από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση ……, ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων του 2003 έως 2008 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, επέδωσα στις …………………………και ώρα …………………… στον …………………………………………………………………………………. την Ειδοποίηση ……………………………… με αρ. Ειδοπ. ………………, που έκδωσε ο Αρχιεπιθεωρητής .

 

Υπογραφή ……………………………………

Ημερομηνία ………………………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Παράρτημα V

(άρθρο 11Α)

 

Διοικητικό Πρόστιμο

Περιεκτικότητα σε θείο % (m/m) πέραν

της καθοριζόμενης

Μέχρι Λίρες Κύπρου £
0,01-0,10 10.000
0,11-0,20 20.000
0,21- 0,30 30.000
0.31-0.40 40.000
Άνω του 0.41 50.000

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

“Παράρτημα VI
(άρθρο 16(6))


Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει βιαιθανόλη

Περιεχόμενη βιοαιθανολή
(% v/v)
Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών
(kPa)1
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με παρεμβολή ευθείας γραμμής μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και της αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου της βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.

 


 

1 Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου CYS EN ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R=αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων του προτύπου CYS EN ISO 4259:2006.