Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, επιτρέπει σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας, τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.

(2) Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μεθόδους μείωσης εκπομπών, επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών. Οι ισοδύναμες τιμές των εκπομπών καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μέθοδοι μείωσης εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμα, που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Τα ελλιμενισμένα πλοία ενθαρρύνονται,  όπου είναι εγκατεστημένα, να χρησιμοποιούν συστήματα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών.

(5) Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκρίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου και τις Γνωστοποιήσεις και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(6) Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Γνωστοποιήσεων και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του εδαφίου (7),

(γ) τις συνέπειες για το περιβάλλον, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμανιών, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών,

(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

(7) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται, κατά περίπτωση, να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία ή σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας.

(8) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (7), δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Υπουργός απευθύνει κοινοποίηση γραπτώς στην Επιτροπή και στις αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους λιμένα, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών,

(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες,

(γ) όλα τα πλοία, τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(δ) όλα τα πλοία, τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων, κατά το χρόνο των δοκιμών, ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο,

(ε) υπάρχουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, για όλα τα απόβλητα που παράγονται  από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους λιμένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταμών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών, και

(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(9) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (8), καθώς επίσης και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.