Χρήση βαρέως μαζούτ, πετρελαίου εσωτερικής καύσης και ντίζελ πλοίων, με ελαστικότερες προδιαγραφές

18.-(1) Εφόσον τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα οποία καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στον περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2002 και οι εκπομπές δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος μέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέψει τη χρήση βαρέως μαζούτ, του οποίου η περιεκτικότητα σε θείο κυμαίνεται μεταξύ 1% και 3% κατά μάζα, σε τμήματα ή στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας. Η Απόφαση αυτή ισχύει μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι εκπομπές στη Δημοκρατία δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος μέλος.

(2) Εφόσον τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τα οποία καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στον περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2002 και οι εκπομπές δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος μέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέψει τη χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης και ντίζελ πλοίων, των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο κυμαίνεται μεταξύ 0,10% και 0,20% κατά μάζα, σε τμήματα ή στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας. Η Απόφαση αυτή ισχύει μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι εκπομπές στη Δημοκρατία δεν συμβάλλουν στη υπέρβαση των κρισίμων φορτίων σε άλλο κράτος μέλος και νοουμένου ότι τέτοια Απόφαση δεν παρατείνεται πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2013.

(3) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται στα εδάφια (1) και (2), τουλάχιστον δώδεκα μήνες νωρίτερα, ενημερώνει το κοινό με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως επίσης και την Επιτροπή, παρέχοντας σ’ αυτήν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσει αν πληρούνται τα κριτήρια των εδαφίων (1) και (2).