Δοκιμές τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών

18.-(1) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, δύναται, κατά περίπτωση, να εγκρίνει δοκιμές τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές εντός της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας.

(2) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές, εφόσον:

(α) Ο Υπουργός απευθύνει κοινοποίηση γραπτώς στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε λιμένα ενδιαφερόμενου κράτους, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών,

(β)  η διάρκεια της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες,

(γ) όλα τα πλοία τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων και τον χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(δ) όλα τα πλοία τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων κατά τον χρόνο των δοκιμών ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο,

(ε) υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που παράγονται από τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών,

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα οικοσυστήματα σε περίκλειστους εσωτερικούς και σε εξωτερικούς λιμένες και εκβολές ποταμών καθόλη τη διάρκεια των δοκιμών, και

(ζ)  παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα, εντός έξι μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(3) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (2), καθώς επίσης και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

(4) Οι τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών για τα πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου, της 5 Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία.

(5) Κατά τη διαδικασία έγκρισης, λαμβάνονται υπόψη -

(α) οι κατευθυντήριες γραμμές που συντάσσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός,

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του εδαφίου (1),

(γ) οι συνέπειες για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εφικτών  μειώσεων των εκπομπών και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους εσωτερικούς και σε εξωτερικούς λιμένες και εκβολές  ποταμών, και

(δ) η δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

(6) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να επιτρέπει στα πλοία να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται, εφόσον τα εν λόγω πλοία:

(α) επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των εκάστοτε σε ισχύ ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο,

(β) έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό συνεχούς παρακολουθήσεως των εκπομπών, και

(γ) αποδεικνύουν σαφώς ότι τα τυχόν απόβλητα που απορρίπτουν σε περίκλειστους εσωτερικούς και  σε  εξωτερικούς λιμένες και σε εκβολές ποταμών, δεν έχουν επιπτώσεις  επί των οικοσυστημάτων, βάσει κριτηρίων τα οποία οι αρχές του κράτους του λιμένα γνωστοποιούν στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.