Αλλαγή στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές για ένα ή περισσότερα συστατικά βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, σε περίπτωση που, λόγω εκτάκτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ, στη Δημοκρατία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές αναφορικά με την περιεκτικότητα του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και του ντίζελ πλοίων σε θείο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, σε περίπτωση που, λόγω ξαφνικής αλλαγής στην προμήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών για την περιεκτικότητα των ανωτέρω αναφερομένων καυσίμων σε θείο, στη Δημοκρατία.