Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

16.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και ειδικότερα οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(1Α) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη χωρική θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx, στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους.

(2) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), αυστηρότερες προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες, από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές, για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

(3)(α) Ο Υπουργός εκδίδει διάταγμα για  τη ρύθμιση  των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα.

(β) Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου που αφορούν τα καύσιμα πλοίων, ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων εκδίδει Διατάγματα για  τη ρύθμιση δειγματοληπτικών ελέγχων των καυσίμων πλοίων και για τον καθορισμό των λεπτομερειών τήρησης μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων.

(γ) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) δυνατόν να προβλέπει ότι το κόστος εργαστηριακού ελέγχου το επιβαρύνεται το πρόσωπο που υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

(4) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αντικαθιστά ή να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το περιεχόμενο της πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, όσον αφορά-

(α) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και, ειδικότερα, την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης·

(β) την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε (FAME)∙

(γ) τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ’ όγκον.

(6) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη, κατά τη θερινή περίοδο, μέγιστη τάση ατμών 60 kPa και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που καθορίζεται στο Παράρτημα VI, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο.

(7) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίζει, τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια.

(8) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό σταδιακής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους.

(9) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τα ακόλουθα:

(α) Τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα∙

(β) τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙

(γ) τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης και της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις∙

(δ) τη μέθοδο και τους ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων∙ και

(ε) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα.

(10) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το ποσοστό ανάμιξης ανά ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που παρέχουν στο μηνιαίο δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.

(11) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τα στοιχεία καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ.

(12) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει και  να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

(13) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία.

(14) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τον εθνικό στόχο ενός ελαχίστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.