Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

16.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και ειδικότερα οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υπουργός δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε, να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), αυστηρότερες προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες, από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές, για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.