Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εμπορία ή χρήση των πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16,

(β) τον καθορισμό σχεδίου ενεργειών και διαδικασίας διαχείρισης καυσίμων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16,

(γ) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται και για την έκδοση αδειών,

(δ) εν γένει, τη ρύθμιση θεμάτων, τα οποία αφορούν την εμπορία και χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.