Επίδοση ειδοποιήσεων

14.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης, ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης ή ειδοποίησης που καθορίζεται από Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, πραγματοποιείται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή με παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο του μέρους όπου αυτό διαμένει ή του μέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται.

(2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται με παράδοση αυτής στην έδρα του στη Δημοκρατία ή με επίδοση αυτής-

(α) Στο διευθυντή· ή

(β) στο γραμματέα· ή

(γ) στον κύριο αντιπρόσωπό του· ή

(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά το χρόνο επίδοσης.

(3) Η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποδεικνύεται με ένορκη δήλωση του Εντεταλμένου Επιθεωρητή, ο οποίος επέδωσε την ειδοποίηση.