Λήψη οικονομικών μέτρων

18Α. Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τους έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζημιώνουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα οικονομικά αυτά μέτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.