΄Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος των διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 15 και του εδαφίου (1) του άρθρου 16 τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.