Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων» σημαίνει την άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002·

«αποθήκη» σημαίνει οποιαδήποτε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων και περιλαμβάνει τις δεξαμενές των οχημάτων μεταφοράς πετρελαιοειδών και καυσίμων και οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή για αποθήκευση πετρελαιοειδών και καυσίμων·

«αρχείο μεθόδων» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Μέθοδοι Δοκιμασίας και Μέθοδοι Δειγματοληψίας»·

«αρχείο προδιαγραφών» σημαίνει το φάκελο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Προδιαγραφές Πετρελαιοειδών και Καυσίμων»·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2), του άρθρου 6·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«βαρύ μαζούτ» (heavy fuel oil) σημαίνει:

(α) Κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο.2710 19 5100 έως 2710 19 6900, ή

(β) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και ντίζελ πλοίων, το οποίο λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου λιγότερο από 65% κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία 250°C με τη μέθοδο ASTM D86· το πετρελαϊκό προϊόν κατατάσσεται επίσης στην κατηγορία του βαρέος μαζούτ, έστω αν η απόσταξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο ASTM D86.

«βενζίνη» σημαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 11 4100, 2710 11 4500, 2710 11 4900, 2710 11 5100, 2710 11 5900·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«ειδοποίηση» σημαίνει γραπτή ειδοποίηση·

«εμπορία» σημαίνει την εισαγωγή, διάθεση, διανομή και την πώληση οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς ή καυσίμου στη Δημοκρατία·

«Εντεταλμένος Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«κρίσιμο φορτίο» σημαίνει την ποσοτική εκτίμηση έκθεσης σε ένα ή περισσότερους ρυπαντές, κάτω της οποίας δεν υφίστανται βλαβερές συνέπειες σε ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις·

«κωδικός» σημαίνει τους κωδικούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στην πρώτη και δεύτερη στήλη του δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 2002 έως (Αρ.5) του 2003·

«μέθοδος ASTM» σημαίνει τη μέθοδο, η οποία έχει καθοριστεί από την αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών στην έκδοση 1976 των προτύπων ορισμών και προδιαγραφών για τα πετρελαϊκά και τα λιπαντικά προϊόντα·

«μέθοδος δειγματοληψίας» σημαίνει τη μέθοδο που ακολουθείται για τη λήψη δειγμάτων πετρελαιοειδών και καυσίμων από Εντεταλμένους Επιθεωρητές, η οποία καθορίζεται στο αρχείο μεθόδων·

«μέθοδος δοκιμασίας» σημαίνει το πρότυπο, με βάση το οποίο γίνεται η δοκιμασία για καθορισμό της τιμής των παραμέτρων που αποτελούν τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων, το οποίο καθορίζεται στο αρχείο μεθόδων·

«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ.2) του 2002·

«ντίζελ» σημαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, τα οποία εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο.27 10 19 4100 και χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα·

«ντίζελ πλοίων» (marine gas oil) σημαίνει:

(α) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που προορίζεται για ναυτική χρήση, ή

(β) καύσιμο, το ιξώδες ή η πυκνότητα του οποίου εμπίπτει στο εύρος του ιξώδους ή της πυκνότητας, που καθορίζονται για τα ναυτικά κλάσματα στον πίνακα 1 του ISO 8217 (1996),

αλλά δεν περιλαμβάνει το ντίζελ πλοίων, το οποίο χρησιμοποιείται από πλοία, τα οποία κινούνται μεταξύ τρίτης χώρας και της Δημοκρατίας.

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» (gas oil) σημαίνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου:

(α) Το οποίο εμπίπτει στον κωδικό Σ.Ο.2710 19 4500 και Σ.Ο.2710 19 4900, ή

(β) το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των ενδιάμεσων κλασμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου τουλάχιστον 85% κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία 350°C με τη μέθοδο ASTM D86, και

το οποίο δεν περιλαμβάνει το ντίζελ και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικούς ελκυστήρες.

«πετρελαιοειδή και καύσιμα» σημαίνει ουσίες που μπορούν να αναφλεγούν στον αέρα και με την καύση τους απελευθερώνουν ενέργεια·

«προδιαγραφή» σημαίνει το σύνολο των τιμών των παραμέτρων, που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων, που δυνατόν να εκδοθούν με βάση αυτόν για το κάθε πετρελαιοειδές και καύσιμο, και οι οποίες καταχωρούνται στο αρχείο προδιαγραφών·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα, η οποία δεν αποτελεί κράτος μέλος·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.