Διοικητικό πρόστιμο

11Α.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται από πλοίο, πετρελαιοειδή και καύσιμα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε  θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται από τον Αρχιεπιθεωρητήδιοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των 50.000 λιρών Κύπρου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4)  Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 10Α απαγόρευσης απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό, και με όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.