Καθορισμός ελάχιστου εθνικού στόχου κατανάλωσης προηγμένων βιοκαυσίμων

10ΓΒ.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εθνικό στόχο ενός ελάχιστου επιπέδου κατανάλωσης εντός της Δημοκρατίας, βιοκαυσίμων που παράγονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω Διάταγμα.

(2) Η τιμή αναφοράς για τον στόχο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ενεργειακό περιεχόμενο του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το 2020 όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, η οποία πρέπει να επιτευχθεί με τα βιοκαύσιμα που απαριθμούνται στο Διάταγμα.

(3) Τα παραγόμενα από πρώτες ύλες βιοκαύσιμα που δεν απαριθμούνται στο Διάταγμα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) και τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν την έναρξη ισχύος του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, μπορούν να συνυπολογιστούν για την επίτευξη του εθνικού στόχου.

(4) Ο Υπουργός δύναται να καθορίσει εθνικό στόχο χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων, βάσει ενός ή περισσοτέρων εκ των παρακάτω λόγων:

(i) Αντικειμενικοί παράγοντες, όπως η περιορισμένη δυνατότητα για τη βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα που απαριθμούνται στο Διάταγμα, ή η περιορισμένη διαθεσιμότητα των εν λόγω βιοκαυσίμων σε οικονομικά συμφέρουσες τιμές στην αγορά,

(ii) τα ιδιαίτερα τεχνικά ή κλιματολογικά χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς για τα καύσιμα κίνησης, όπως η σύνθεση και η κατάσταση του στόλου των οδικών οχημάτων, ή

(iii) οι εθνικές πολιτικές χορήγησης των ανάλογων οικονομικών πόρων για την παροχή κινήτρων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές.

(5) Οι προμηθευτές καυσίμων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10Β επιδιώκουν να πετύχουν τον εθνικό στόχο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (4), όποιον καθορίσει ο Υπουργός με Διάταγμα του.

(6) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό του εθνικού στόχου, μεριμνά να παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες των βιοκαυσίμων που καταναλώνονται από πρώτες ύλες και άλλα καύσιμα, που εκτίθενται στο Διάταγμα:

Νοείται ότι, κατά τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της παραγωγής καυσίμων από πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο Διάταγμα, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ιεράρχηση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Αποβλήτων Νόμου, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της παραγωγής και διαχείρισης διάφορων ροών αποβλήτων.